Avís legal

Dades Identificatives
Toni Benavente García - [tonibenavente.cat]
Barcelona, 57
17400 Breda, Girona
E-mail de contacte

Condicions Generals
Aquestes són les condicions generals (d'ara endavant «condicions generals») que regulen l'accés, navegació i ús de tonibenavente.cat (en endavant, tonibenavente.cat o Web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent en endavant per «continguts» els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).
L'accés, reproducció i ús del present lloc web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús vigents en cada moment; tonibenavente.cat es reserva el dret de modificar les presents Condicions quan ho consideri oportú. És responsabilitat de l'usuari conèixer les condicions d'ús abans d'accedir als productes i serveis del Lloc Web; en cas de no estar d'acord amb les mateixes, si us plau, abstingueu-vos d'utilitzar-lo.

Propietat
El lloc web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, sons, música, imatges animades, vídeos, programes d'ordinador, inclosos els codis HTML del Lloc, etc.), la propietat intel·lectual li correspon a tonibenavente.cat, excepte pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.
tonibenavente.cat i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre el lloc web i sobre els diferents elements que el componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport a què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d'ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s'entén reservat.
A més de l'anterior, tonibenavente.cat és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i la disposició dels continguts del Lloc Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d'efectuar les inversions substancials orientades a l'obtenció, digitalització i presentació d'aquest, corresponent-li, per tant, la protecció que l'article 12 i el títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el Lloc Web, considerat com una base de dades.
Les Marques de tonibenavente.cat o de tercers que apareguin en el lloc web no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs del Lloc Web on apareguin.

Usos Permesos
A vostè li està permès:
- Accedir i visualitzar els continguts del Lloc Web en el seu ordinador, i queda autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria dels mateixos en la memòria cau, sempre que aquesta reproducció no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.
Reproduir els continguts del Lloc Web de forma permanent en qualsevol mena de suport informàtic (disc dur, disquet, etc.), excepte quan es tracti d'un centre servidor de xarxes o dispositiu equivalent.
- Realitzar còpies impreses dels continguts del Lloc Web, bé obtingui les mateixes durant el procés de visualització o a partir de les còpies per vostè mateix emmagatzemades.
Les operacions autoritzades podran ser realitzades en l'àmbit privat, i les còpies dels continguts del Lloc Web legítimament obtingudes només podran ser utilitzades per vostè, per al seu ús estrictament personal.
Queden especialment prohibides les següents operacions respecte del Lloc Web, els seus continguts i les còpies dels mateixos realitzades per vostè:
- Qualsevol utilització fora del seu àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin amb fins comercials o professionals.
- La seva modificació i, en general, qualsevol transformació d'aquests, inclosa la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació, inclosa la correcció d'errors dels programes d'ordinador, dels quals tampoc es podran fer versions successives ni programes derivats.
- La seva càrrega o utilització en qualsevol sistema de xarxa d'ordinadors, encara que l'accés a aquest no pugui realitzar-se simultàniament pels diferents usuaris d'aquesta xarxa.
- Qualsevol mena d'extracció, comunicació pública o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l'àmbit de l'ús permès dels continguts del lloc web i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·lecció o base de dades.
- La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts.

Continguts de l'Usuari
Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través del lloc web, i a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de tonibenavente.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de tonibenavente.cat o de tercers.
Vostè declara i garanteix a tonibenavente.cat que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre els missatges i continguts que enviï al Lloc Web.
tonibenavente.cat tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges enviats són finalment publicades en el lloc web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú. tonibenavente.cat queda facultada per publicar els continguts per vostè subministrades de manera parcial, resumida o abreujada.
Amb el mer enviament d'un treball, col·laboració o comentari, vostè faculta tonibenavente.cat, a més d'incloure-ho en el lloc web, per a, per si mateixa o mitjançant la seva cessió a tercers, procedir a la seva reproducció, distribució i comunicació pública, en versió completa, condensada, adaptada o abreujada, gratuïtament o onerosament, en tot el món, en tots els idiomes, i en altres productes que realitzi. Els drets cedits podran ser exercitats en format imprès, en qualssevol modalitats d'edició, en suport electrònic (òptic, magnètic, magnètic-òptic o digital) i per qualsevol mitjà de transmissió (en línia o per satèl·lit).
La inclusió en el Lloc Web d'elements proporcionats pels usuaris no implica cap suport, patrocini o recomanació de tonibenavente.cat sobre aquests, de manera que tonibenavente.cat no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

Continguts de tonibenavente.cat
tonibenavente.cat es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
Encara tonibenavente.cat posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació continguda en el Lloc Web, no ofereix cap garantia respecte de l'exactitud i posada al dia d'aquesta. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, i per això vostè reconeix que l'accés i utilització del Lloc Web és de la seva exclusiva responsabilitat.
Excepte quan expressament s'indiqui el contrari, vostè manifesta conèixer que les transmissions des del Lloc Web no són realitzades en un entorn segur. tonibenavente.cat no garanteix que l'accés a la Web sigui ininterromput o lliure d'errors, quedant exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús de la mateixa (incloent-hi tots els danys indirectes, entre altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc.).

Continguts de tercers
La inclusió en el Lloc Web d'elements proporcionats per tercers (que no siguin usuaris) no implica suport, patrocini o recomanació de tonibenavente.cat sobre aquests, de manera que tonibenavente.cat no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.
Pel fet de proporcionar a través del Lloc Web accés (mitjançant vincles o bàners) amb pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades pertanyents a terceres persones, tonibenavente.cat no es converteix en editor d'aquests continguts, ni es fa responsable, directament o subsidiàriament, de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció d'aquests.