Toni Benavente García

Avís legal

Avís legal

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

El propietari d'aquesta pàgina web posa a disposició dels visitants un seguit de dades que segons la Llei 34/2002 de 11 de juliol - LSSICE de "Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic", són d'obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació disposats de forma fàcil, directa i gratuïta:

propietari:

Toni Benavente García

N.I.F./C.I.F .: 46542632Q

Domicili de l'autor: C/Barcelona, 57 - 17400 Breda GIRONA

Pot contactar amb el titular per qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrònic: info@tonibenavente.cat

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal regula l'ús de www.tonibenavente.cat, lloc web de Toni Benavente García mitjançant el qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobretot el contingut d'aquest lloc web, incloent marques i signes distintius, són de titularitat exclusiva de Toni Benavente García, excepte en el cas que s'indiqui expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquest web sense autorització expressa i per escrit.

RESPONSABILITAT

És responsabilitat dels visitants o usuaris d'aquest lloc web l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús que es detallen. L'ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació de totes i cadascuna de les advertències legals i condicions generals que, en qualsevol moment, pugui establir Toni Benavente García.

Així mateix, la utilització de determinats serveis que aquest lloc pot posar a disposició dels usuaris implicarà l'acceptació, sense reserva, de les condicions particulars, advertències o instruccions que Toni Benavente García pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això Toni Benavente García no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Toni Benavente García, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

En el cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'usuari que els remet, que és l'únic responsable. Toni Benavente García no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

Condicions d'accés

En general, l'accés als continguts facilitats per Toni Benavente García serà de caràcter lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni es subscriguin, ni facin ús de claus o contrasenyes.

Quan per a la contractació o sol·licitud d'informació d'un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Toni Benavente García es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d'aquests, en les condicions i termes que queden reflectides en la Política de Privadesa.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús de www.tonibenavente.cat haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables i a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, així com a les d'ordre públic.

Excepte prèvia i expressa autorització de Toni Benavente García, els usuaris únicament podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web a manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per Toni Benavente García de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar l'ús d'aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través d'aquesta web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

· de totes maneres, contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.

· indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral oa l'ordre públic.

· siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.

· es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.

· lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.

· constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

· continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

Toni Benavente García no es responsabilitza de l'ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d'aquest lloc web, al seu torn, es reserva les accions legals oportunes per rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inadequat o il·legal del mateix. A més, Toni Benavente García es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l'accés al seu lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

Toni Benavente García es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

MENORS D'EDAT

www.tonibenavente.cat dirigeix ​​els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que, si es dóna aquesta circumstància, Toni Benavente García no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.